De Drag Along clausule

Het recht om aandeelhouders mee te trekken

De Drag Along clausule

Het recht om aandeelhouders mee te trekken

Een Drag Along clausule is vaak een onderdeel van de aandeelhoudersovereenkomst of van de statuten. Het Drag Along recht geeft aandeelhouders het recht om te voorkomen dat een kleine minderheid een potentiële exit kan frustreren. Bij een verkoop aan een derde partij, wil deze partij alle aandelen van de onderneming kunnen overkopen. In principe moet dan vaak elke aandeelhouder instemmen om zijn aandelen te verkopen. Een of meerdere kleine aandeelhouders kunnen dan dus de verkoop tegenhouden. Dat is niet wenselijk als een groot aantal aandeelhouders met een ruime meerderheid de deal wel willen laten doorgaan. Hiervoor is het Drag Along recht geïntroduceerd.

In het geval van een Drag Along recht, krijgen aandeelhouders met een bepaalde meerderheid (bijvoorbeeld 75% van de aandelen) het recht om andere aandeelhouders te verplichten hun aandelen mee te verkopen. Hiermee kan een ruime meerderheid van de aandeelhouders zeker zijn dat als een goede deal is gevonden, deze ook uitgevoerd kan worden.

Drag Along betekenis

De term ‘Drag Along’ komt uit het engels en betekent letterlijk vertaald ‘meetrekken’. Dat is feitelijk ook wat er gebeurd met het uitvoeren van een Drag Along clausule. De aandeelhouders die een ruime meerderheid van stemmen bezitten kunnen een minderheid meetrekken in een voorgestelde deal.

Drag Along clausule

De strekking van de Drag Along clausule is redelijk standaard. De manier waarop het opgeschreven wordt is heel afhankelijk van de termen in en toon van de aandeelhoudersovereenkomst en de opstellende partij. Een voorbeeld van een drag along clausule is:

Drag-Along

(i)  Indien een derde (hierna te noemen: de "Drag-Along Derde") te goeder
   trouw aan een aantal Aandeelhouders dat gezamenlijk ten minste 75% van
   het geplaatste kapitaal van de Vennootschap houdt (hierna te noemen: de
   "Drag-Along Aandeelhouders") kenbaar maakt het gehele geplaatste kapitaal
   van de Vennootschap te willen kopen en de Drag-Along Aandeelhouders in
   redelijkheid het aanbod acceptabel vinden, dan kunnen zij de andere
   Aandeelhouders hieromtrent informeren en hen verplichten hun Aandelen
   binnen een termijn van vier weken tegen dezelfde voorwaarden en dezelfde
   prijs per Aandeel aan te bieden (hierna te noemen: het "Drag-Along Bod").

(ii)  Indien de Drag-Along Derde het Drag-Along Bod binnen een termijn van veertien
   dagen accepteert, dan zijn de andere Aandeelhouders verplicht binnen een
   termijn van twee maanden na acceptatie van het Drag-Along Bod de betreffende
   Aandelen tegen de voorwaarden van het Drag-Along Bod aan de Drag-Along Derde
   te verkopen en te leveren, mits de Drag-Along Aandeelhouders gelijktijdig
   overgaan tot verkoop en levering van de door hen gehouden Aandelen.

(iii) De prijs waartegen de Aandelen van de andere Aandeelhouders ter uitvoering
   van een Drag-Along Bod worden verkocht en geleverd zal per Aandeel gelijk
   zijn aan die prijs welke wordt betaald per Aandeel van Drag-Along
   Aandeelhouders.

Let op dat deze clausule uit haar context is getrokken en dus waarschijnlijk niet zomaar in een bestaand contract geplakt kan worden.

Drag Along en Tag Along

Een Drag Along clausule kom je eigenlijk altijd tegen samen met een Tag Along clausule. Ze bieden twee van de fundamentele rechten die wenselijk zijn voor aandeelhouders in een onderneming. Zonder de combinatie van Tag Along en Drag Along is het mogelijk in situaties terecht te komen waar de aandeelhouders niet verder meer komen.

Aandachtspunten

Als investeerder is het belangrijk om goed te kijken naar de mogelijke wisselwerking tussen clausules m.b.t. exit, liquidatiepreferentie en Drag Along. Er kunnen zich ongewenste situaties voordoen als een nieuwe (grotere) investeerder na een paar jaar een Exit door middel van Drag Along mag forceren. In het geval die investeerder een liquidatiepreferentie heeft, en het bedrijf matig of slecht draait, is het voor die investeerder slechts van belang een verkoopprijs ter hoogte van haar liquidatiepreferentie op te halen. Als dit gebeurt blijven de rest van de aandeelhouders zonder geld zitten (of moeten ze zelf de koopprijs ophoesten om het bedrijf te kopen).

comments powered by Disqus